Incasso Light abonnement
voor het onbeperkt indienen van incasso’s

Prijs: € 199,- per jaar

Dit is inbegrepen in het Incasso Light abonnement:

Juridische bedrijfsanalyse

Bij het sluiten van de overeenkomst de algemene leveringsvoorwaarden. Bovendien wordt bij de levering van een vordering de overeenkomst die ten grondslag ligt beoordeeld door een jurist.

Ja

Advies haalbaarheid

Elke zaak wordt bij aanlevering van de zaak beoordeeld op juridische haalbaarheid en financieel verhaalbaarheid.

Ja

Verhaal rapportage

Hoe zit het met de kredietwaardigheid van uw klanten? Wilt u voor het aangaan van een overeenkomst de kredietwaardigheid van uw klant beoordelen, dan is dit mogelijk. Er wordt een kredietrapport voor u opgesteld waarbij het bedrijf en de persoon achter het bedrijf worden beoordeeld.

Max € 65,-

Aankondigingsbrief (BGK-brief)

Door de Wetswijziging incassokosten is de eisende partij verplicht voorafgaand aan de incassofase de schuldenaar (consument) te wijzen op de hoogte van de incassokosten. De consument krijgt een termijn van veertien dagen waarbinnen hij aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien u deze aankondigingsbrief zelf wenst te versturen, dan kunt u gebruikmaken van ons voorbeeld.

€ 25,-

Buitengerechtelijk incasso

Ons kantoor benadert de wederpartij door zowel aanmaningen per post als e-mail te sturen. Bovendien proberen wij telefonisch in contact te komen met de wederpartij om zorg te dragen dat verplichtingen worden nagekomen.

Incassokosten worden conform de wettelijke staffel doorbelast aan de schuldenaar. Indien wij deze kosten niet weten te incasseren, dan worden bij u geen kosten in rekening gebracht. Deze dienstverlening is gratis.

Ja

Advies doorzetten gerechtelijke procedure

Indien wij in het minnelijke incassotraject geen volledige betaling hebben ontvangen van de schuldenaar, dan geven wij u een advies over het wel of niet over gaan tot een procedure. In dit advies wordt ingegaan op de juridische haalbaarheid. Aangegeven wordt hoe sterk uw vordering juridisch gezien is. Bovendien wordt in het advies de verhaalbaarheid van de vordering opgenomen. Verder wordt aangegeven hoe financieel draagkrachtig de schuldenaar is.

Ja

Doorverwijzing advocaat

Vorderingen tot € 25.000, huurvorderingen en arbeidsvorderingen worden behandeld door de kantonrechter. Vorderingen boven € 25.000 worden behandeld door de rechtbank. Voor deze zaken dient u vertegenwoordigd te worden door een advocaat. Wij verwijzen u op uw verzoek door naar een advocaat die u ondersteunt bij een procedure.

Ja

Juridische ondersteuning incassozaak

Vorderingen tot € 25.000, huurvorderingen en arbeidsvorderingen worden behandeld door de kantonrechter. Indien u besluit over te gaan tot het opstarten van een procedure, dan kunnen wij de volgende handelingen voor u verrichten:

- Opstellen van de dagvaarding;

- De deurwaarder roept de schuldenaar op door een dagvaarding aan het adres van de schuldenaar te overhandigen;

- Indien de schuldenaar verweer voert tegen de vordering, dan wordt op uw verzoek u juridische bijstand verleend om het verweer te weerleggen en u te ondersteunen bij zittingen. Comparitie van partijen wordt altijd onder uurtarief uitgevoerd en valt niet onder het abonnement.

Alle kosten worden in eerste instantie in rekening gebracht bij de schuldenaar. Indien de rechter de schuldenaar niet volledig veroordeeld in de kosten danwel de kosten volledig door de schuldenaar worden vergoed, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

€ 100,- per uur

Griffie- en advocaatkosten

De griffiekosten zijn kosten van de rechtbank. De hoogte van het griffierecht hangt samen met een aantal factoren: de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

Aangezien de deurwaarder geen gelden mag voorfinancieren, zal u een voorschot worden gevraagd voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding.

Klik hier
om een proefberekening te maken.

Doorbelast

Deurwaarderskosten

De deurwaarder wordt ingeschakeld voor het oproepen van de schuldenaar voor een (kanton)rechter en om de uitspraak van de rechter ten uitvoer te leggen. De deurwaarder kan beslag leggen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar ter voldoening van de vordering. Mogelijke beslagen zijn: beslag op onroerende zaken, beslag op roerende zaken en beslag op vermogen bij derden.

Doorbelast

Kwartaaloverzicht update van uw zaken

Ontvangen gelden worden eerst in mindering gebracht op de kosten. Indien de kosten gedekt zijn, worden de overige gelden aan u afgedragen. Bij het tussentijds afdragen wordt rekening gehouden met mogelijk nog te maken kosten.

Ja

Maandelijks overzicht afdracht gelden

Indien veel vorderingen worden aangeleverd, dan is het mogelijk een managementrapportage op maat te ontvangen. Deze rapportage wordt in overleg met u samengesteld.

Ja

Onbeperkt toegang Dossieronline

De stand van zaken in het dossier kan 24/7 worden ingezien. Deze online faciliteit maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de verrichte acties en de financiële mutaties.

Ja

Managementinformatie

Indien een schuldenaar op dit moment geen verhaal biedt, dan bestaat de mogelijkheid om de vordering in een schuldbewaking op te nemen. Wij voeren elk jaar een kredietwaardigheidsanalyse uit om te achterhalen of het zinvol is om wederom tot inning over te gaan.

Ja

Schuldbewaking

Ja